Zajęcia wspierające rozwój dzieci

 

Terapie, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe....

 

 

Trening Uwagi Słuchowej Metodą prof. Alfreda Tomatisa

 

Uwaga Słuchowa PRO to narzędzie, dzięki któremu poszerzamy naszą ofertę o terapię audiopsychofonologiczną opartą na sprawdzonej i skutecznej metodzie prof. Alfreda Tomatisa. 

System Uwaga Słuchowa PRO stworzony został zgodnie z wytycznymi Jozefa Vervoorta – niekwestionowanego światowego autorytetu w dziedzinie metody jednocześnie ucznia i wieloletniego współpracownika prof. Alfreda Tomatisa.

Słuchowa stymulacja mózgu według metody prof. Alfreda Tomatisa to naturalna stymulacja mózgu muzyką i głosem. W metodzie wykorzystywana jest muzyka poważna m.in. Mozarta oraz Chorały Gregoriańskie, a także dźwięki mowy ludzkiej odpowiednio filtrowane w zależności od indywidualnych wymogów i potrzeb. Wszystkie dźwięki podawane są drogą powietrzną i kostną. Stymulacja neurosensoryczna (audio-psycho-fonologiczna) polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, tj. świadomego odbierania bodźców dźwiękowych.

Słuchowa stymulacja mózgu według metody prof. Alfreda Tomatisa przeznaczona jest zarówno dzieci jak i osób dorosłych, które chcą polepszyć swoje możliwości i udoskonalić dotychczasowe funkcjonowanie.

Głównym celem słuchowej stymulacji mózgu według metody prof. Alfreda Tomatisa jest wspieranie funkcji słuchowej, a przez to poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych oraz zwiększenie efektywności uczenia się i prawidłowym rozwoju psychoruchowym.

Efekty są szybko dostrzegalne, co potwierdzają badania kontrolne.

 

 

 

SŁUCHOWA STYMULACJA MÓZGU WEDŁUG METODY PROF.ALFREDA TOMATISA - OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • trudności szkolne ( w tym dysleksja, dyskalkulia)
 • zaburzenia językowe (np. jąkanie, zaburzenia artykulacji)
 • zaburzenia koordynacji ruchowej w tym: motoryki dużej i małej)
 • zaburzenia koncentracji (w tym ADHD, ADD)
 • spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera)
 • zespół Downa i inne zespoły genetyczne
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • trudności w przyswajaniu języków obcych
 • stres i depresja
 • nadwrażliwość emocjonalna

SŁUCHOWA STYMULACJA MÓZGU WEDŁUG METODY PROF.ALFREDA TOMATISA - EFEKTY:

 • lepsza koncentracja uwagi
 • poprawa pamięci
 • lepszy kontakt wzrokowy
 • poprawa motoryki dużej i małej
 • ponowne wywołanie komunikacji
 • lepsza kontrola własnych wypowiedzi
 • poprawa płynności mowy i czytania na głos
 • bogatsze słownictwo
 • zmniejszenie nadaktywności ruchowej
 • zanikanie zachowań nawykowych typu zgrzytanie zębami, ruchy rytmiczne
 • znaczne załagodzenie nadwrażliwości
 • świadomość otoczenia
 • otwarcie na kontakt z innymi
 • zwiększenie motywacji do nauki
 • szybsza nauka języków obcych
 • poprawa zdolności matematycznych
 • zmniejszenie przygnębienia i depresji
 • lepszy słuch.

 

Terapeuta prowadzący zajęcia z dzieckiem jest członkiem Stowarzyszenia Terapeutów Metody Profesora Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”, co gwarantuje, że ma dostęp do najnowszych badań naukowych na świecie, ciągłych szkoleń w kraju i za granicą, opiekę superwizyjną oraz możliwość korzystania z najlepszej jakości sprzętu do terapii.

 

Terapia NeuroTaktylna

 

Jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym. W trakcie trwania Terapii NeuroTaktylnej  stosuje się specjalistyczne techniki stymulacji skóry, które pobudzają oraz przygotowują jej receptory do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia, jak również do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych oraz układu nerwowego. Jej głównym celem jest normalizacja ogólnej wrażliwości, a także pomoc w  zmniejszeniu lub wyeliminowaniu dotykowej defensywności lub niewystarczającej wrażliwości na dane sensoryczne.

Integracja Sensoryczna

 

Jest procesem organizowania i porządkowania docierających do mózgu informacji pochodzących z poszczególnych układów zmysłów, którego rezultatem jest celowe działanie. W procesie integracji sensorycznej informacje płynące ze wszystkich zmysłów (układ przedsionkowy, układ proprioceptywny, dotyk, węch, smak, wzrok i słuch) są przez mózg rozpoznawane, segregowane, interpretowane i łączone ze sobą z wcześniejszymi doświadczeniami.  Podczas zajęć z integracji sensorycznej uczymy się poprzez zmysły. Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali, wyposażonej w specjailstyczny sprzęt i pomoce. Zajęcia te są dla dzieci bardzo atrakcyjne, mają charakter wesołej zabawy ruchowej.


Terapia Ręki

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych oraz prawidłowej postawie ciała. To przede wszystkim zajęcia skupiające się usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. To również dostarczanie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur, materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.  Terapii ręki ma również na celu: poprawę umiejętności chwytu, wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, przekraczanie linii środka ciała, wzmocnienie koncentracji i poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

Rewalidacja jest procesem o charakterze terapeutycznym, usprawniającym i korekcyjnym z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie do potrzeb psychofizycznych i możliwości każdego dziecka ze względu na ogromną różnorodność zaburzeń. Są to między innymi: zaburzenia rozwoju mowy, deficyty w zakresie sprawności analizatora wzrokowego i słuchowego, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia emocjonalne oraz wad postawy. 

Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w codziennym życiu. Podczas zajęć rozwijamy mocne strony dziecka oraz szukamy tego, co w nim jest najlepsze, pracujemy z dzieckiem

indywidualnie nad poprawą i kompensowaniem jego braków.  Głownymi kierunkami oddziaływań rewalidacyjnych jest: dynamizowanie rozwoju, kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie, budowanie pozytywnej samooceny, korygowanie zaburzonych funkcji, defektów i zniekształceń poprzez ich wyćwiczenie oraz optymalne usprawnianie, rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.

 W naszym przedszkolu terapia rewalidacyjna prowadzona jest także z wykorzastaniem Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji (AAC).

Są to metody umożliwiające komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację. AAC polega na używaniu w komunikacji znaków opierających się na gestach, obrazach, symbolach, przedmiotach.Metoda ta pomaga osobom z zaburzeniami mowy wyrażać swoje myśli, uczucia oraz podejmować samodzielne decyzje. W metodzie tej wykorzystuje się:

Znaki manualne – systemy gestów pokazywanych za pomocą rąk – Program Rozwoju Komunikacji Makaton, język migowy, alfabet palcowy, gesty naturalne

Znaki graficzne – systemy znaków przedstawianych za pomocą obrazków, umownych symboli, zdjęć – symbole Blissa, PCS, piktogramy, mówik.

Wybór znaków jest uzależniony od potrzeb i dostosowany do indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci.
Aktualnie w naszym przedszkolu wykorzystujemy znaki graficzne. 

 

 

 

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci, naszą ofertę wzbogacają również zajęcia dodatkowo płatne, dające możliwość odkrywania i pogłębiania ich zainteresowań, zdobywania nowych umiejętności, a w konsekwencji rozwijania pasji i predyspozycji.
Zajęcia fakultatywne prowadzone są na terenie placówki przez wykwalifikowanych instruktorów-pasjonatów.
 

 

Zajęcia umuzykalniające
♦ Gordonki dla dzieci młodszych  

Są to zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą E.E. Gordona. Stymulujące rozwój dziecka poprzez muzykę i zabawę. 
Gordonki:

 • wprowadzają w świat muzyki, w tym muzyki klasycznej,
 • dostarczają możliwości kontaktu z muzyką „na żywo”,
 • rozwijają wrażliwość muzyczną,
 • poprawiają motorykę oraz koordynację ciała,
 • rozwijają koordynację głosowo-oddechowo-ruchową,
 • pozytywnie wpływają na fizyczny, intelektualny i emocjonalny rozwój dziecka.

 

 

♦ Logotytmika dla dzieci starszych

 

To zajęcia muzyczno-ruchowe wspierające rozwój mowy poprzez zabawę z rytmem, słowem i muzyką.
Logorytmika:

 • kształtuje rozwój dziecka,
 • sprzyja stymulacji rozwoju mowy, wyrównaniu opóźnień mowy,
 • zapobiega powstawaniu trudnych do zniwelowania zaburzeń,
 • rozwija umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe,
 • kształtuje słuch muzyczny oraz poczucie rytmu,
 • usprawnia narządy mowy,
 • daje możliwość odtwarzania i samodzielnego tworzenia muzyki.

 

 

♦ Zajęcia sportowe
 

Zajęcia mają na celu zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłką. Ponadto:

 • poprawiają ogólny stan zdrowia dzieci,
 • uświadamiają  korzyści wynikające z aktywności fizycznej,
 • zapewniają harmonijny rozwój fizyczny dziecka,
 • przygotowują mentalnie do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji i pogodzenia się z przegraną,
 • popularyzują aktywność fizyczną poprzez zabawę i ćwiczenia,
 • motywują do pracy i osiągania lepszych wyników.

 

 

♦ Karate

KARATE to zajęcia ogólnorozwojowe, które mają na celu przede wszystkim zaciekawienie sportem, a także naukę przestrzegania obowiązujących zasad.
Ponadto na zajęcia karate dzieci:

 • budują pewność ciała,
 • uczą się szacunku, odwagi, odpowiedzialności i wytrwałości,
 • kształtują umiejętność skupiania się nad najdrobniejszymi szczegółami podczas wykonywanych ćwiczeń,
 • rozwijają koordynację ruchową,
 • uczą się budowania relacji z rówieśnikami oraz trenerem.

 

 

♦ Zajęcia taneczne

Podczas zajęć tanecznych dzieci uczą się kroków tanecznych i prostych układów choreograficznych, dzięki którym kształtują świadomość własnego ciała i przestrzeni.
Taniec:

 • wyrabia poczucie rytmu,
 • rozwija wyobraźnię,
 • mobilizuje do działania,
 • łagodzi nieśmiałość i lęk,
 • dostarcza nowych wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie,
 • uczy świadomego panowania nad ruchami ciała