Zajęcia wspierające rozwój dzieci

 

Terapie, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe....

 

 

Trening Uwagi Słuchowej Metodą prof. Alfreda Tomatisa

 

Uwaga Słuchowa PRO to narzędzie, dzięki któremu poszerzamy naszą ofertę o terapię audiopsychofonologiczną opartą na sprawdzonej i skutecznej metodzie prof. Alfreda Tomatisa. 

System Uwaga Słuchowa PRO stworzony został zgodnie z wytycznymi Jozefa Vervoorta – niekwestionowanego światowego autorytetu w dziedzinie metody jednocześnie ucznia i wieloletniego współpracownika prof. Alfreda Tomatisa.

Słuchowa stymulacja mózgu według metody prof. Alfreda Tomatisa to naturalna stymulacja mózgu muzyką i głosem. W metodzie wykorzystywana jest muzyka poważna m.in. Mozarta oraz Chorały Gregoriańskie, a także dźwięki mowy ludzkiej odpowiednio filtrowane w zależności od indywidualnych wymogów i potrzeb. Wszystkie dźwięki podawane są drogą powietrzną i kostną. Stymulacja neurosensoryczna (audio-psycho-fonologiczna) polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, tj. świadomego odbierania bodźców dźwiękowych.

Słuchowa stymulacja mózgu według metody prof. Alfreda Tomatisa przeznaczona jest zarówno dzieci jak i osób dorosłych, które chcą polepszyć swoje możliwości i udoskonalić dotychczasowe funkcjonowanie.

Głównym celem słuchowej stymulacji mózgu według metody prof. Alfreda Tomatisa jest wspieranie funkcji słuchowej, a przez to poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych oraz zwiększenie efektywności uczenia się i prawidłowym rozwoju psychoruchowym.

Efekty są szybko dostrzegalne, co potwierdzają badania kontrolne.

 

 

 

SŁUCHOWA STYMULACJA MÓZGU WEDŁUG METODY PROF.ALFREDA TOMATISA - OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • specjalne potrzeby edukacyjne,
 • trudności szkolne ( w tym dysleksja, dyskalkulia),
 • zaburzenia językowe (np. jąkanie, zaburzenia artykulacji),
 • zaburzenia koordynacji ruchowej w tym: motoryki dużej i małej),
 • zaburzenia koncentracji (w tym ADHD, ADD),
 • spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera),
 • zespół Downa i inne zespoły genetyczne,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • trudności w przyswajaniu języków obcych,
 • stres i depresja,
 • nadwrażliwość emocjonalna.

SŁUCHOWA STYMULACJA MÓZGU WEDŁUG METODY PROF.ALFREDA TOMATISA - EFEKTY:

 • lepsza koncentracja uwagi,
 • poprawa pamięci,
 • lepszy kontakt wzrokowy,
 • poprawa motoryki dużej i małej,
 • ponowne wywołanie komunikacji,
 • lepsza kontrola własnych wypowiedzi,
 • poprawa płynności mowy i czytania na głos,
 • bogatsze słownictwo,
 • zmniejszenie nadaktywności ruchowej,
 • zanikanie zachowań nawykowych typu zgrzytanie zębami, ruchy rytmiczne,
 • znaczne załagodzenie nadwrażliwości,
 • świadomość otoczenia,
 • otwarcie na kontakt z innymi,
 • zwiększenie motywacji do nauki,
 • szybsza nauka języków obcych,
 • poprawa zdolności matematycznych,
 • zmniejszenie przygnębienia i depresji,
 • lepszy słuch.

 

Terapeuta prowadzący zajęcia z dzieckiem jest członkiem Stowarzyszenia Terapeutów Metody Profesora Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”, co gwarantuje, że ma dostęp do najnowszych badań naukowych na świecie, ciągłych szkoleń w kraju i za granicą, opiekę superwizyjną oraz możliwość korzystania z najlepszej jakości sprzętu do terapii.

 

Karty Grabowskiego

W naszym przedszkolu chcemy pokazać dzieciom podstawy matematyki poprzez zabawę, a nie stres i zakłopotanie. Karty grabowskiego uczą dzieci spostrzegawczości, przeliczania w pamięci, czekania na swoją kolej, wprowadzają w świat matematyki w sposób przyjazny dziecku. Proponowane gry angażują różną liczbę graczy, różnią się stopniem trudności i dynamiką, dzięki temu każdy przedszkolak odnajdzie coś dla siebie. Kiedy dzieci widzą karty, nie kojarzą ich z niepowodzeniem, a jedynie ze świetną zabawą.

 

Metoda Montessori

Zgodnie z zasadami Mari Montessori tworzymy odpowiednie warunki umożliwiające samodzielne, indywidualne zdobywanie wiedzy i doświadczeń. Zaspakajając dziecięcą ciekawość i ich wszechstronny rozwój. Wspieramy w drodze do sukcesu budując w dzieciach poczucie własnej wartości.

Zajęcia „Poznajemy swoje ciało”

Cel operacyjny:

 • poznajemy swoje ciało (wskazujemy i nazywamy poszczególne części ciała na sobie i przygotowanych wcześniej puzzlach drewnianych oraz szablonów),
 • prawidłowo orientujemy się w przestrzeni (rozróżniamy prawa lewa i strona ciała).

Cel ogólny:

 • rozwijanie świadomości własnego ciała oraz orientacja w przestrzeni,
 • wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i rozumienia tego co mówią inni,
 • doskonalenie dzielenia się w przestrzeni z innymi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się zdaniem,
 • doskonalenie umiejętności zapamiętywania.

Metody:

 • słowna rozmowa,
 • czynna aktywność własna dziecka.

Formy: Indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: dywaniki, puzzle drewniane części ciała, szablony z papieru tablica demonstracyjna.

Przebieg zajęć:

 • nauczyciel pokazuje na tablicy części ciała i nazywa je. Dzieci pokazują i nazywają części ciała o których jest mowa na sobie a następnie na szablonach i drewnianych puzzlach,
 • nauczyciel zadaje pytanie Jakie czynności wykonują poszczególne części naszego ciała (szyja, nos, czoło, głowa, broda, brwi, ręce, nogi, paluszki itp.).
  Dzieci próbują odpowiadać i pokazują, naśladują odpowiednie czynności. Na koniec swobodna zabawa dzieci.

 

 

Terapia NeuroTaktylna

Jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym. W trakcie trwania Terapii NeuroTaktylnej  stosuje się specjalistyczne techniki stymulacji skóry, które pobudzają oraz przygotowują jej receptory do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia, jak również do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych oraz układu nerwowego. Jej głównym celem jest normalizacja ogólnej wrażliwości, a także pomoc w  zmniejszeniu lub wyeliminowaniu dotykowej defensywności lub niewystarczającej wrażliwości na dane sensoryczne.

 

Integracja Sensoryczna

Jest procesem organizowania i porządkowania docierających do mózgu informacji pochodzących z poszczególnych układów zmysłów, którego rezultatem jest celowe działanie. W procesie integracji sensorycznej informacje płynące ze wszystkich zmysłów (układ przedsionkowy, układ proprioceptywny, dotyk, węch, smak, wzrok i słuch) są przez mózg rozpoznawane, segregowane, interpretowane i łączone ze sobą z wcześniejszymi doświadczeniami.  Podczas zajęć z integracji sensorycznej uczymy się poprzez zmysły. Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali, wyposażonej w specjailstyczny sprzęt i pomoce. Zajęcia te są dla dzieci bardzo atrakcyjne, mają charakter wesołej zabawy ruchowej.

 

Terapia Ręki

Terapeuta prowadzący zajęcia z dzieckiem jest członkiem Stowarzyszenia Terapeutów Metody Profesora Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”, co gwarantuje, że ma dostęp do najnowszych badań naukowych na świecie, ciągłych szkoleń w kraju i za granicą, opiekę superwizyjną oraz możliwość korzystania z najlepszej jakości sprzętu do terapii.

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych oraz prawidłowej postawie ciała. To przede wszystkim zajęcia skupiające się usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. To również dostarczanie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur, materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.  Terapii ręki ma również na celu: poprawę umiejętności chwytu, wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, przekraczanie linii środka ciała, wzmocnienie koncentracji i poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

Zajęcia rewalidacyjne

Rewalidacja jest procesem o charakterze terapeutycznym, usprawniającym i korekcyjnym z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie do potrzeb psychofizycznych i możliwości każdego dziecka ze względu na ogromną różnorodność zaburzeń. Są to między innymi: zaburzenia rozwoju mowy, deficyty
w zakresie sprawności analizatora wzrokowego i słuchowego, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej i manualnej, zaburzenia emocjonalne oraz wad postawy. 

Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w codziennym życiu. Podczas zajęć rozwijamy mocne strony dziecka oraz szukamy tego, co w nim jest najlepsze, pracujemy z dzieckiem

indywidualnie nad poprawą i kompensowaniem jego braków.  Głownymi kierunkami oddziaływań rewalidacyjnych jest: dynamizowanie rozwoju, kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie, budowanie pozytywnej samooceny, korygowanie zaburzonych funkcji, defektów i zniekształceń poprzez ich wyćwiczenie oraz optymalne usprawnianie, rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.

 W naszym przedszkolu terapia rewalidacyjna prowadzona jest także z wykorzastaniem Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji (AAC).

Są to metody umożliwiające komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację. AAC polega na używaniu w komunikacji znaków opierających się na gestach, obrazach, symbolach, przedmiotach.Metoda ta pomaga osobom
z zaburzeniami mowy wyrażać swoje myśli, uczucia oraz podejmować samodzielne decyzje. W metodzie tej wykorzystuje się:

Znaki manualne – systemy gestów pokazywanych za pomocą rąk – Program Rozwoju Komunikacji Makaton, język migowy, alfabet palcowy, gesty naturalne

Znaki graficzne – systemy znaków przedstawianych za pomocą obrazków, umownych symboli, zdjęć – symbole Blissa, PCS, piktogramy, mówik.

Wybór znaków jest uzależniony od potrzeb i dostosowany do indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci.
Aktualnie w naszym przedszkolu wykorzystujemy znaki graficzne. 

 

 

 

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci, naszą ofertę wzbogacają również zajęcia dodatkowo płatne, dające możliwość odkrywania i pogłębiania ich zainteresowań, zdobywania nowych umiejętności, a w konsekwencji rozwijania pasji i predyspozycji.
Zajęcia fakultatywne prowadzone są na terenie placówki przez wykwalifikowanych instruktorów-pasjonatów.
 

 

Zajęcia dodatkowe

 

♦ Język angielski

Mamy świadomość, że znajomość języków obcych w dzisiejszym świecie to nie tylko atut a wręcz konieczność. Otwarte granice oraz możliwość podróżowania pozwalają dzieciom zrobić krok do przodu i przebywać z innymi dziećmi ze wszystkich stron świata. Nauczymy dzieci swobodnej komunikacji w języku angielskim.

Dzięki nauce języka angielskiego w młodym wieku dzieci nie tylko znają ten język, ale również:

 • mają dobrze wyćwiczoną pamięć,
 • sprawnie radzą sobie z wielozadaniowością,
 • chętnie rozwiązują zadania i łamigłówki,
 • łatwiej dostosowują się do zmian oraz są bardziej otwarte na nowe sytuacje,
 • łatwiej tworzą relację z innymi,
 • przed dzieckiem, które zna dwa języki otwiera się wiele możliwości w późniejszej edukacji, życiu zawodowym i osobistym.

 

♦ Zajęcia sportowe

Zajęcia mają na celu zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłką.

Ponadto:

 • poprawiają ogólny stan zdrowia dzieci,
 • uświadamiają  korzyści wynikające z aktywności fizycznej,
 • zapewniają harmonijny rozwój fizyczny dziecka,
 • przygotowują mentalnie do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji i pogodzenia się z przegraną,
 • popularyzują aktywność fizyczną poprzez zabawę i ćwiczenia,
 • motywują do pracy i osiągania lepszych wyników.

 

♦ Dashe

Zajęcia z Dashem i Dotem to interaktywne lekcje programowania, w których dzieci korzystają z robotów Dash i Dot do nauki podstawowych pojęć związanych
z programowaniem i robotyką. Podczas zajęć dzieci uczą się tworzyć sekwencje programów, rozwiązywać problemy, testować algorytmy oraz projektować różne zadania. Podczas zajęć z Dashem i Dotem dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, które mogą być użyteczne w przyszłości, zwłaszcza w dziedzinie technologii. Dodatkowo, korzystanie z robotów Dash i Dot sprawia, że nauka programowania staje się ciekawa i atrakcyjna, co motywuje dzieci do dalszego rozwoju w tej dziedzinie.

 

♦ Dogoterapia

Terapia ta zmniejsza odczuwanie lęku nie tylko przed psem, ale i przed ludźmi czy nowymi sytuacjami. Spotkania rozwijają motorykę małą i dużą dzięki odpowiednio zaplanowanym działaniom. Zabawa z psem stymuluje zmysły i pozwala ćwiczyć koordynację oraz orientację przestrzenną. To niezwykle istotne u maluchów z zaburzeniami integracji sensorycznej. U dzieci ze spektrum autyzmu, dogoterapia jest elementem terapii, mającym kształtować umiejętność okazywania emocji, wyzwalania spontanicznych reakcji u dziecka, budowania poczucia własnej wartości i pozytywnych więzi. Terapia ta to również dobra forma aktywności.

W naszym przedszkolu zajęcia z dogoterapii prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę dogoterapii - Panią Monikę Kozłowską, która jest także magistrem pedagogiki i oligofrenopedagogiem.
 

 

♦ Joga

Korzyści z zabawy w jogę dla dzieci Nabywają zdolności świadomego ruchu, ponieważ joga pozwala im odkrywać różne sposoby poruszania się.

Joga z dzieckiem pomaga w rozwoju motorycznym i rozwoju nerwowo-mięśniowym oraz koryguje wady postawy. Dzięki jodze dzieci uczą się czerpać przyjemność z bycia aktywnymi.

Zajęcia jogi wspierają:

 • naukę cierpliwości i koncentracji,
 • dostrzeganie oraz akceptowanie różnic pomiędzy sobą,zapewniają harmonijny rozwój fizyczny dziecka,
 • wzmocnienie mięśni i poprawa kondycji,
 • samoświadomość oraz nabranie pewności siebie,
 • procesy regeneracji,
 • prawidłową pracę oddechu.

 

♦ Kodowanie na dywanie

Elementy kodowania warto wprowadzać do zajęć dydaktycznych już od najmłodszych lat. Okres przedszkolny to czas, kiedy kształtują się i rozwijają zdolności przydatne w dalszym życiu każdego człowieka. Dziecko nabywa wiele nowych umiejętności oraz rozwija swoje zainteresowania. Czynnościom tym towarzyszą procesy myślenia, takie jak: analiza, synteza, porównywanie, uogólnianie czy wnioskowanie. Dzięki nim dziecko poznaje otaczający go świat. Kodowanie i programowanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, podczas których dzieci szukają rozwiązania w kreatywny sposób. Cele innowacji wynikają z potrzeby i chęci wychowania ludzi twórczych, umiejących poruszać się we współczesnym świecie. Nauka kodowania to rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, szukanie różnych możliwości i wybieranie tych najbardziej optymalnych. Poprzez naukę kodowania rozwijają się uniwersalne kompetencje, przydatne na każdym etapie życia.

W naszym przedszkolu do zabawy i nauki z dziećmi wykorzystujemy narzędzia do kodowania takie jak: mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, i inne. Zajęcia z matą wspierają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, czyli przewidywania skutków czynności manipulacyjnych, klasyfikowanie obiektów, formułowanie uogólnień typu to do tego pasuje itp. I wszystko tu jest: segregowanie obiektów na różne możliwe sposoby, kolor, rodzaj, ilość, szukanie podobieństw i różnic.

 

♦ Ozoboty

Zajęcia z ozobotami to interaktywne lekcje programowania dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy mogą tworzyć swoje własne trasy dla małych robotów ozobotów. Podczas zajęć dzieci uczą się podstaw programowania i kodowania, jak również rozwijają umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Podczas zajęć z ozobotami dzieci mają okazję zapoznać się z różnymi rodzajami kodów i poleceń, które mogą wprowadzić do ozobotów za pomocą specjalnych markerów. Mogą również eksperymentować z różnymi trasami i przeszkodami, aby zobaczyć, jak ozoboty reagują na zmiany w swoim otoczeniu.

Ozoboty są świetnym narzędziem do nauki programowania w sposób interaktywny i zabawny, co sprawia, że zajęcia z nimi są atrakcyjne i angażujące. Dzięki nim dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności techniczne i kreatywne, jednocześnie ucząc się ważnych zasad współpracy i pracy w grupie.

 

♦ Robotyka

Dzieci pod okiem nauczyciela uczą się współdziałać w zespole, przydzielają sobie role, doskonalą umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, analitycznego. Wprowadzenie w świat programowania przychodzi im z łatwością i przyjemnością, szybko zauważają efekty swojej pracy, mają możliwość odkrywania działania różnych mechanizmów, które mogą wykorzystywać przy okazji swobodnych zabaw. Robotyka pozwala dziecku docenić siebie i innych, skupić uwagę na szczegółach, docenić znaczenie każdego elementu budowy, bez którego robot by nie zadziałał, a co najważniejsze, świetnie się bawić.

 

♦ Szachy

Zajęcia szachowe to czas poświęcony na naukę i doskonalenie umiejętności w grze w szachy. Podczas tych zajęć dzieci mają okazję uczyć się zasad gry, taktyki i strategii, a także doskonalić swoje umiejętności takie jak analiza pozycji, planowanie ruchów czy rozwijanie intuicji szachowej. Zajęcia szachowe są doskonałą formą rozwoju umysłowego, ponieważ stymulują koncentrację, pamięć, logiczne myślenie oraz szybkie podejmowanie decyzji. Ponadto, gra w szachy rozwija zdolności matematyczne i strategiczne myślenie, co jest bardzo korzystne dla rozwoju intelektualnego. Zajęcia szachowe to nie tylko świetna zabawa, ale również doskonała forma nauki i rozwoju umiejętności umysłowych, która może przynieść wiele korzyści w życiu codziennym.

 

♦ Zajęcia taneczne

Zajęcie taneczne z Fit Dance Forma-Sylwia to sama radość. Dzieci wyczekują środy, kiedy przyjedzie ciocia, która rozrusza ich całe ciało. Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką, po której dzieci poznają nowe choreografie taneczne do najnowszych piosenek i przebojów. Na zakończenie dzieci systematycznie się rozciągają oraz odpoczywają podczas masowania pleców rollerami lub piłeczkami, matami z wypustkami. Ich nogi mogą wtedy odpocząć po zajęciach.

Dzięki tym zajęciom dzieci:

 • trenują pamięć przez zapamiętywanie coraz to nowych ruchów w choreografii tanecznej,
 • kształtują orientację w przestrzeni,
 • rozwijają się ruchowo,
 • rozciągają przykurczone mięśnie.