Dlaczego my?

Metody pracyZajęcia wychowawczo-dydaktyczne są realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP
"Planeta Dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" autorstwa Jolanty Wasilewskiej,

Jest on zgodny z 
Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego określoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r
(Dz. U. poz.356, z póżn. zm.)

 

W naszej placówce realizowana jest również edukacja artystyczna. Przejawia się ona w formie różnych aktywności:
plastycznej, muzycznej, teatralnej, taneczej.

 

Nasze zajęcia stale uatrakcyjniane są nowatorskimi metodami, a wśród nich:


Metoda Dobrego Startu

Metoda ta została opracowana przez prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz i należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.
Wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania.

 

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania

To metoda, której celem jest nauka zarówno poprawnej mowy, jak i czytania.  Stymulacja rozwoju mowy odbywa się poprzez łagodne przechodzenie od ćwiczeń symultanicznych (prawopółkulowych) do sekwencyjnych (lewopółkulowych), aby w końcu połączyć obydwa typy w jedną całość. Metoda ta jest niezwykle skuteczna.
Podstawowym założeniem metodologicznym w proponowanej strategii jest nauka czytania sylabami.

Metoda Aktynwnego Słuchania Muzyki Batti Strauss

Dzięki tej metodzie staramy się w prosty sposób przybliżyć muzykę klasyczną, poznać proste ruchy rytmiczne i taneczne jednocześnie usprawniając umysł, ciało i precyzję ruchów. Słuchanie muzyki według metody Batii Strauss integruje różne formy aktywności: grę na instrumentach, taniec, recytację krótkich wierszy i śpiew z elementami pantomimy.  Poprzez zabawy rytmiczne kształtuje się wyobraźnia dźwiękowa dziecka. Muzyka staje się lubiana i chętnie słuchana przez dzieci. Pozwala czerpać z niej to co najlepsze: piękno, wrażliwość, pomysłowość i muzykalność.


 

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

To system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała. Dziecko, które lepiej pozna swoje ciało zwiększa zaufanie do siebie samego, czuje się pewnej
i bezpieczniej. Dzięki ćwiczeniom proponowanym przez Weronikę Sherborne dziecko uczy się zasad współdziałania w grupie, chętniej podejmuje inicjatywę, wchodzi w relacje z innymi, zdobywa poczucie bezpieczeństwa.  

 

Elementy pedagogiki Marii Montessori

      Istotą tej pedagogiki jest uznanie, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się zgodnie ze stworzonym przez siebie indywidualnym planem rozwoju, w którym zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające dziecku samodzielną i efektywną naukę. Podstawową formą jest zabawa i indywidualne zdobywanie doświadczeń przez dziecko. Opiera się na tym, czym interesuje się dziecko, pobudza jego ciekawość i wspiera w drodze do uzyskania sukcesu. Maria Montessori podkreślała, że poznanie rzeczywistości dokonuje się nie tylko przez intelekt ale również przez emocje i instynkty. Jej zdaniem wychowanie powinno być zgodne z naturalnym rozwojem dziecka, by mogło ono odczuć potrzebę zdobywania wiedzy.

 

Dziecięca Matematyka prof. zw. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej 

Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce. Istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one bowiem budulec, z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.


 

Sensoplastyka®

Sensoplastyka®, czyli edukacja sensoryczno-plastyczna. Twórcą tej metody jest  Izabela Anna Stefańska. Są to nowatorskie zajęcia, które nie tylko stymulują wszystkie zmysły,  ale także wspierają rozwój kompetencji intrapersonalnych  oraz interpersonalnych. Podczas Sensoplastyki® dzieci mają możliwość obserwacji przemian różnorakich produktównp.  materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo-skutkowych oraz kształtują zdolności manualne.