Projekty i programy

 

Projekty i programy realizowane w naszym przedszkolu

 

 

"Budujemy świat wartości"

 Jest to wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych np., dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 Jest to plan działań wychowawczych adresowany do dzieci 3–6 letnich naszego przedszkola.

Zawiera on, propozycje działań wychowawczych zmierzających do osiągnięcia założonych celów zapewniających wypracowanie u dzieic pożądanych norm postępowania
i zachowania, ułatwiających im prawidłowe funkcjonowanie w środowisku, zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i postawami.

 

 

"Cyfrowa podróż z Avatarem w Przedszkolu"

Projekt jest odpowiedzią na współczesny, pełen nowoczesnej technologii świat, gdzie na dzieci czyha wiele zagrożeń. Zadaniem nauczycieli jest nakierowanie wychowanków jak w mądry, prawidłowy i bezpieczny sposób używać technologii informacyjno- komunikacyjnych. 

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji informacyjno- komunikacyjnych dzieci w procesach edukacyjnych oraz wdrażanie do umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dostępnych technologii w codziennym życiu.

 

"Jestem Małym Przyjacielem Przyrody"

(grupa dzieci 3,4-letnich)

Projekt zakłada realizację różnorodnych zadań z zakresu edukacji przyrodniczej. Jego głównym założeniem jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych oraz wzbogacanie ogónej wiedzy o świecie.

Nadrzędnym celem projektu jest kształtowanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej, jak równiej poznanie otaczającej rzeczywistości i rozumienie zależności wszystkich jej elementów. 

 

 "Skąd się biorą Bio-Produkty"
(grupa dzieci 6-letnich)

  Jest to program opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększanie świadomości              i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.  Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci              w zakresie prawidłowego żywienia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.

          Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

 

 "Czyste powietrze wokół nas"
(grupa dzieci 5-letnich)

Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dlatego też przystąpiliśmy do realizacji kolejnej edycji antytytoniowego programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  Zajęcia skoncentrowane będą na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów. Będą także dostosowane do ich rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb. Założeniem programu jest  wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi, a także zwiększenie wiedzy Rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

     Treści programu realizowane będą w czasie  5 zajęć warsztatowych:

      - „Wycieczka po okolicy przedszkola”

      - „Co i dlaczego dymi?”

      - „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”

      - „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”

      - „Jak unikać dymu papierosowego?”.

    Poszczególne zajęcia realizowane zostaną w lutym 2022 r.

 

 

"W świecie Montessori"

(grupa dzieci 3,4,5-letnich)

W grupie dzieci rozpoczynających przygodę z edukacją przedszkolną, wprowadziliśmy innowacyjny projekt zawierający elementy pedagogiki Marii Montessori, który kontunuujemy w grupie 3,4,5-latków.

Pomóż mi zrobić to samodzielnie – to motto pracy w grupie dzieci 3-letnich.  Podążając za myślą Marii Montessori tworzymy warunki umożliwiające samodzielny i aktywny rozwój, wzbudzamy i podtrzymujemy entuzjazm do nauki, jednocześnie budując w dzieciach poczucie wartości. W naszym przedszkolu nauczyciel staje się pomocnym  przyjacielem, który pokazuje dzieciom jak można dojść do celu nie wyręczając w tym dziecka.  Budzi w dzieciach ciekawość  i potrafi zainteresować wiedzą. wspiera ich wszechstronny rozwój                         i stworza atmosferę zrozumienia, radości, bezpieczeństwa i szacunku.